Strona internetowa Wspólnoty Mieszkaniowej Glazera 25 serwerze tnb.pl (ustaw w panelu admina)
Strona Główna Artykuły News UCHWAŁY WSPÓLNOTY ZEBRANIA WSPÓLNOTY Linki13. Lipiec 2020 11:19
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria
News
UCHWAŁY WSPÓLNOTY
ZEBRANIA WSPÓLNOTY
Kontakt

Linki
Dodaj link
Dodaj newsa
Dodaj artykuł
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 8
Najnowszy Użytkownik: Brandyml
Licznik Odwiedzin
Witamy
Witaj na stronie internetowej
Wspólnoty Mieszkaniowej Glazera 25

Teraz zaloguj się i przejdź do przeglądania strony
Strona jest bezpłatna

Wspólnota Mieszkaniowa Glazera 25 w Przemyślu została powołana do życia na mocy
Ustawy o własności lokali z dnia 24-06-1994 roku

Budynek obecnie istniejącej Wspólnoty został wybudowany w 1972 roku.

Jeżeli nie wiesz jak zrobić stronę - prosta strona krok po kroku
Możesz również przejrzeć dostępne materiały pomocnicze na stronie
www.Webmasterzy.org
Zakładanie własnej strony jest bardzo proste, wystarczy poświęcić około 20 minut aby zbudować stronę.
Zaloguj się i zbuduj swoją stronę forum lub bloga.
Ustawa o własności lokali
USTAWA
z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własnosci lokali.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pózn. zm.)
tekst ujednolicony
Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okresla sposób ustanawiania odrebnej własnosci samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiazki włascicieli tych lokali oraz zarzad nieruchomoscia wspólna.

2. W zakresie nie uregulowanym ustawa do własnosci lokali stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 2. 1. Samodzielny lokal mieszkalny, a take lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami", moga stanowić odrebne nieruchomosci.
2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi scianami w obrebie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi słua zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje sie odpowiednio równie do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne ni mieszkalne.
3. Spełnienie wymagan, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaswiadczenia.
4. Do lokalu moga przynaleec, jako jego czesci składowe, pomieszczenia, chocby nawet do niego bezposrednio nie przylegały lub były połoone w granicach nieruchomosci gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrebniono
dany lokal, a w szczególnosci: piwnica, strych, komórka, gara, zwane dalej „pomieszczeniami przynalenymi".
5. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynalenymi zaznacza sie na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie połoenia pomieszczen przynalenych poza budynkiem mieszkalnym - take na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowia załacznik do aktu ustanawiajacego odrebna własnosc lokalu.
6. W razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczen, o których mowa w ust. 5, dokonuje sie, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, na koszt dotychczasowego własciciela nieruchomosci, o ile strony umowy o ustanowienie odrebnej własnosci lokalu nie postanowiły inaczej.

Art. 3. 1. W razie wyodrebnienia własnosci lokali włascicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomosci wspólnej
jako prawo zwiazane z własnoscia lokali. Nie mona adac zniesienia współwłasnosci nieruchomosci wspólnej,
dopóki trwa odrebna własnosc lokali.
2. Nieruchomosc wspólna stanowi grunt oraz czesci budynku i urzadzenia, które nie słua wyłacznie do uytku
włascicieli lokali.
3. Udział własciciela lokalu wyodrebnionego w nieruchomosci wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni uzytkowej lokalu wraz z powierzchnia pomieszczen przynalenych do łacznej powierzchni uytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynalenymi. Udział własciciela samodzielnych lokali niewyodrebnionych w nieruchomosci wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni uytkowej tych lokali wraz z powierzchnia pomieszczen przynalenych do łacznej powierzchni uytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynaleznymi.
4. Do wyznaczenia stosunku, o którym mowa w ust. 3, niezbedne jest okreslenie, oddzielnie dla kadzego samodzielnego lokalu, jego powierzchni uytkowej wraz z powierzchnia pomieszczen do niego przynalenych.
5. Jeeli nieruchomosc, z której wyodrebnia sie własnosc lokali, stanowi grunt zabudowany kilkoma budynkami, udział własciciela lokalu wyodrebnionego w nieruchomosci wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni uzytkowej lokalu wraz z powierzchnia pomieszczen przynalenych do łacznej powierzchni uytkowej wszystkich
lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynalenymi.
6. W wypadku gdy na podstawie jednej czynnosci prawnej dokonanej przez własciciela lub przez wszystkich współwłascicieli nieruchomosci nastepuje wyodrebnienie wszystkich lokali, wysokosc udziałów, o których mowa w
ust. 1, okreslaja odpowiednio w umowie własciciel lub współwłasciciele.
7. W budynkach, w których nastapiło wyodrebnienie własnosci co najmniej jednego lokalu i ustalenie wysokosci udziałów w nieruchomosci wspólnej bez uwzglednienia powierzchni pomieszczen przynalenych lub w sposób inny ni okreslony w ust. 3, a przy wyodrebnianiu kolejnych lokali ustalano wysokosc udziałów w nieruchomosci
wspólnej w taki sam sposób, do czasu wyodrebnienia ostatniego lokalu stosuje sie zasady obliczania udziału w nieruchomosci wspólnej takie, jak przy wyodrebnieniu pierwszego lokalu. Przepisu zdania poprzedzajacego nie stosuje sie, jeeli wszyscy własciciele lokali wyodrebnionych i dotychczasowy własciciel nieruchomosci dokonaja
w umowie nowego ustalenia wysokosci udziałów w nieruchomosci wspólnej.

Art. 3a. 1. Przy oddawaniu w uytkowanie wieczyste ułamkowej czesci gruntu, jako prawa zwiazanego z odrebna
własnoscia lokali, stosuje sie nastepujace zasady:
1) nie oddaje sie gruntu we współuytkowanie wieczyste, jeeli stanowi on przedmiot współwłasnosci zwiazanej z własnoscia uprzednio wyodrebnionych lokali,
2) nie sprzedaje sie udziału we współwłasnosci gruntu, jeeli grunt ten stanowi przedmiot współuytkowania wieczystego zwiazanego z własnoscia uprzednio wyodrebnionych lokali,
3) ustala sie jeden termin trwania prawa uytkowania wieczystego w odniesieniu do wszystkich udziałów we współuytkowaniu wieczystym, niezalenie od daty wyodrebnienia lokalu, z którym jest zwiazany udział w tym prawie.
2. Jeeli przy ustanowieniu odrebnej własnosci lokali ustanowiono róne terminy trwania prawa współuzytkowania wieczystego przynalenej do tych lokali działki budowlanej, własciciele wyodrebnionych lokali moga adac zmiany terminów przez przyjecie jednego terminu dla wszystkich udziałów we współuytkowaniu wieczystym tej działki. Zadaniem takim moe wystapic take własciwy organ. Termin ten ustanawia sie stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów.

Art. 4. 1. Dotychczasowemu włascicielowi nieruchomosci przysługuja co do niewyodrebnionych lokali oraz co do nieruchomosci wspólnej takie same uprawnienia, jakie przysługuja włascicielom lokali wyodrebnionych; odnosi sie to take do jego obowiazków.
2. Jezeli do wyodrebniania własnosci lokali dochodzi sukcesywnie, własciciele lokali juz wyodrebnionych nie sa stronami umów o wyodrebnieniu dalszych lokali.
3. Jeeli budynek został wzniesiony na gruncie oddanym w uytkowanie wieczyste, przedmiotem wspólnosci jest to prawo, a dalsze przepisy o własnosci lub współwłasnosci gruntu stosuje sie odpowiednio do prawa uzytkowania wieczystego.

Art. 5.1. Jeeli powierzchnia nieruchomosci gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrebniono własnosc lokali, jest wieksza ni powierzchnia działki budowlanej, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomosciami, niezbednej do korzystania z niego, współwłasciciele moga dokonac podziału tej nieruchomosci.
2. Jeeli na nieruchomosci gruntowej jest połoony wiecej ni jeden budynek, a przynajmniej w jednym z nich wyodrebniono własnosc lokalu, współwłasciciele moga dokonac podziału tej nieruchomosci polegajacego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomosci dwóch lub wiecej działek budowlanych.
3. Przy dokonywaniu podziału, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje sie przepisy o gospodarce nieruchomosciami.

Art. 6. Ogół włascicieli, których lokale wchodza w skład okreslonej nieruchomosci, tworzy wspólnote mieszkaniowa. Wspólnota mieszkaniowa moe nabywac prawa i zaciagac zobowiazania, pozywac i byc pozywana.

Rozdział 2
Ustanowienie własnosci lokalu

Art. 7. 1. Odrebna własnosc lokalu mona ustanowic w drodze umowy, a take jednostronnej czynnosci prawnej
własciciela nieruchomosci albo orzeczenia sadu znoszacego współwłasnosc.
2. Umowa o ustanowieniu odrebnej własnosci lokalu powinna byc dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własnosci niezbedny jest wpis do ksiegi wieczystej.

Art. 8. 1. Umowa o ustanowieniu odrebnej własnosci lokalu powinna okreslac w szczególnosci:
1) rodzaj, połoenie i powierzchnie lokalu oraz pomieszczen do niego przynalenych,
2) wielkosc udziałów przypadajacych włascicielom poszczególnych lokali w nieruchomosci wspólnej.
2. Współwłasciciele moga w umowie okreslic take sposób zarzadu nieruchomoscia wspólna.
3. Umowa o ustanowieniu odrebnej własnosci lokalu moe byc zawarta albo przez współwłascicieli nieruchomosci, albo przez własciciela nieruchomosci i nabywce lokalu.

Art. 9. 1. Odrebna własnosc lokalu moe powstac take w wykonaniu umowy zobowiazujacej własciciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakonczeniu budowy - odrebnej własnosci lokali i przeniesienia tego prawa na druga strone umowy lub na inna wskazana w umowie osobe.
2. Do wanosci umowy, o której mowa w ust. 1, niezbedne jest, aby strona podejmujaca sie budowy była włascicielem gruntu, na którym dom ma byc wzniesiony, oraz aby uzyskała pozwolenie na budowe, a roszczenie o ustanowienie odrebnej własnosci lokalu i o przeniesienie tego prawa zostało ujawnione w ksiedze wieczystej.
3. W wypadku wykonywania umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umowa, na wniosek kadego nabywcy, sad moe powierzyc, w trybie postepowania nieprocesowego, dalsze wykonywanie umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczenstwo własciciela gruntu.

Art. 10. Własciciel nieruchomosci moe ustanawiac odrebna własnosc lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynnosci prawnej. W takim wypadku stosuje sie odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrebnej własnosci w drodze umowy.

Art. 11. 1. Przepisy o ustanowieniu odrebnej własnosci lokali w drodze umowy stosuje sie równie odpowiednio do wyodrebnienia własnosci lokalu z mocy orzeczenia sadu znoszacego współwłasnosc nieruchomosci.
2. Jeeli uczynienie zadosc przesłance samodzielnosci lokali wymaga wykonania robót adaptacyjnych, sad moe w postanowieniu wstepnym, uznajacym adanie ustanowienia odrebnej własnosci lokali w zasadzie za usprawiedliwione, upowanic zainteresowanego uczestnika postepowania do ich wykonania - tymczasowo na
jego koszt. W razie przeszkód stawianych przez innych uczestników, sad - w postanowieniu wstepnym lub w postanowieniu oddzielnym - moe wydac stosowne nakazy lub zakazy.

Rozdział 3

Prawa i obowiazki włascicieli lokali

Art. 12. 1. Własciciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomosci wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Poytki i inne przychody z nieruchomosci wspólnej słua pokrywaniu wydatków zwiazanych z jej utrzymaniem, a w czesci przekraczajacej te potrzeby przypadaja włascicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku własciciele lokali ponosza wydatki i cieary zwiazane z utrzymaniem nieruchomosci wspólnej w
czesci nie znajdujacej pokrycia w poytkach i innych przychodach.
3. Uchwała włascicieli moe ustalic zwiekszenie obciaenia z tego tytułu włascicieli lokali uytkowych, jezeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.

Art. 13. 1. Własciciel ponosi wydatki zwiazane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiazany utrzymywac swój lokal w naleytym stanie, przestrzegac porzadku domowego, uczestniczyc w kosztach zarzadu zwiazanych z utrzymaniem nieruchomosci wspólnej, korzystac z niej w sposób nie utrudniajacy korzystania przez innych współwłascicieli oraz współdziałac z nimi w ochronie wspólnego dobra.
2. Na adanie zarzadu własciciel lokalu jest obowiazany zezwalac na wstep do lokalu, ilekroc jest to niezbedne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usuniecia awarii w nieruchomosci wspólnej, a take w celu wyposaenia budynku, jego czesci lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

Art. 14. Na koszty zarzadu nieruchomoscia wspólna składaja sie w szczególnosci:
1) wydatki na remonty i bieaca konserwacje,
2) opłaty za dostawe energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w czesci dotyczacej nieruchomosci wspólnej, oraz opłaty za antene zbiorcza i winde,
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba e sa pokrywane bezposrednio przez włascicieli poszczególnych lokali,
4) wydatki na utrzymanie porzadku i czystosci,
5) wynagrodzenie członków zarzadu lub zarzadcy.


Art. 15. 1. Na pokrycie kosztów zarzadu własciciele lokali uiszczaja zaliczki w formie bieacych opłat, płatne z góry do dnia 10 kadego miesiaca.
2. Nalenosci z tytułu kosztów zarzadu moga byc dochodzone w postepowaniu upominawczym, bez wzgledu na ich wysokosc.

Art. 16. 1. Jeeli własciciel lokalu zalega długotrwale z zapłata nalenych od niego opłat lub wykracza w sposób razacy lub uporczywy przeciwko obowiazujacemu porzadkowi domowemu albo przez swoje niewłasciwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomosci wspólnej ucialiwym, wspólnota mieszkaniowa
moe w trybie procesu adac sprzeday lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postepowania cywilnego o egzekucji z nieruchomosci.
2. Włascicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

Art. 17. Za zobowiazania dotyczace nieruchomosci wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez
ograniczen, a kady własciciel lokalu - w czesci odpowiadajacej jego udziałowi w tej nieruchomosci.


Rozdział 4
Zarzad nieruchomoscia wspólna

Art. 18. 1. Własciciele lokali moga w umowie o ustanowieniu odrebnej własnosci lokali albo w umowie zawartej
pózniej w formie aktu notarialnego okreslic sposób zarzadu nieruchomoscia wspólna, a w szczególnosci moga powierzyc zarzad osobie fizycznej albo prawnej.
2. W razie sukcesywnego wyodrebniania lokali przyjety przez dotychczasowych współwłascicieli sposób zarzadu nieruchomoscia wspólna odnosi skutek take do kadego kolejnego nabywcy lokalu.
2a. Zmiana ustalonego w trybie ust. 1 sposobu zarzadu nieruchomoscia wspólna moe nastapic na podstawie uchwały włascicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała ta stanowi podstawe wpisu do ksiegi wieczystej.
3. Jeeli sposobu zarzadu nie okreslono w umowie, o której mowa w ust. 1, lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, obowiazuja zasady okreslone w niniejszym rozdziale.

Art. 19. Jeeli liczba lokali wyodrebnionych i lokali niewyodrebnionych, nalezacych nadal do dotychczasowego własciciela, nie jest wieksza ni siedem, do zarzadu nieruchomoscia wspólna maja odpowiednie zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego o współwłasnosci.

Art. 20. 1. Jeeli lokali wyodrebnionych, wraz z lokalami nie wyodrebnionymi, jest wiecej ni siedem, własciciele lokali sa obowiazani podjac uchwałe o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarzadu. Członkiem zarzadu moe byc wyłacznie osoba fizyczna wybrana sposród włascicieli lokali lub spoza ich grona.
2. Zarzad lub poszczególni jego członkowie moga byc w kadej chwili na mocy uchwały włascicieli lokali zawieszeni w czynnosciach lub odwołani.

Art. 21. 1. Zarzad kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ja na zewnatrz oraz w stosunkach miedzy wspólnota a poszczególnymi włascicielami lokali.
2. Gdy zarzad jest kilkuosobowy, oswiadczenia woli za wspólnote mieszkaniowa składaja przynajmniej dwaj jego członkowie.
3. Zarzad na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 22 ust. 2, składa oswiadczenia w celu wykonania uchwał w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6, ze skutkiem w stosunku do włascicieli wszystkich lokali.

Art. 22. 1. Czynnosci zwykłego zarzadu podejmuje zarzad samodzielnie.
2. Do podjecia przez zarzad czynnosci przekraczajacej zakres zwykłego zarzadu potrzebna jest uchwała włascicieli lokali wyraajaca zgode na dokonanie tej czynnosci oraz udzielajaca zarzadowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiacych czynnosci przekraczajace zakres zwykłego zarzadu w formie prawem przewidzianej.

3. Czynnosciami przekraczajacymi zakres zwykłego zarzadu sa w szczególnosci:
1) ustalenie wynagrodzenia zarzadu lub zarzadcy nieruchomosci wspólnej,
2) przyjecie rocznego planu gospodarczego,
3) ustalenie wysokosci opłat na pokrycie kosztów zarzadu,
4) zmiana przeznaczenia czesci nieruchomosci wspólnej,
5) udzielenie zgody na nadbudowe lub przebudowe nieruchomosci wspólnej, na ustanowienie odrebnej własnosci lokalu powstałego w nastepstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporzadzenie tym lokalem oraz na zmiane wysokosci udziałów w nastepstwie powstania odrebnej własnosci lokalu nadbudowanego lub przebudowanego,
5a) udzielenie zgody na zmiane wysokosci udziałów we współwłasnosci nieruchomosci wspólnej,
6) dokonanie podziału nieruchomosci wspólnej,
6a) nabycie nieruchomosci,
7) wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16,
8) ustalenie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, czesci kosztów zwiazanych z eksploatacja urzadzen lub czesci budynku słuacych zarówno do uzytku poszczególnych włascicieli lokali, jak i do wspólnego uzytku włascicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane beda do kosztów zarzadu nieruchomoscia wspólna,
9) udzielenie zgody na podział nieruchomosci gruntowej zabudowanej wiecej niz jednym budynkiem mieszkalnym i zwiazane z tym zmiany udziałów w nieruchomosci wspólnej oraz ustalenie wysokosci udziałów w nowo powstałych, odrebnych nieruchomosciach wspólnych,
10) okreslenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarzad lub zarzadce, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w art. 18 ust. 1, ewidencji pozaksiegowej kosztów zarzadu nieruchomoscia wspólna, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a take rozliczen z innych tytułów na rzecz nieruchomosci wspólnej.
4. Połaczenie dwóch lokali stanowiacych odrebne nieruchomosci w jedna nieruchomosc lub podział lokalu wymaga zgody włascicieli wyraonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany własciciel moe adac rozstrzygniecia przez sad.

Art. 23.
1. Uchwały włascicieli lokali sa podejmowane badz na zebraniu, badz w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarzad; uchwała moe byc wynikiem głosów oddanych czesciowo na zebraniu, czesciowo w drodze indywidualnego ich zbierania.
2. Uchwały zapadaja wiekszoscia głosów włascicieli lokali, liczona według wielkosci udziałów, chyba e w umowie lub w uchwale podjetej w tym trybie postanowiono, e w okreslonej sprawie na kadego własciciela przypada jeden głos.
2a. Jeeli suma udziałów w nieruchomosci wspólnej nie jest równa 1 albo wiekszosc udziałów naley do jednego własciciela badz gdy obydwa te warunki spełnione sa łacznie, głosowanie według zasady, e na kadego własciciela przypada jeden głos, wprowadza sie na kade adanie włascicieli lokali posiadajacych łacznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomosci wspólnej.
3. O tresci uchwały, która została podjeta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, kady własciciel lokalu powinien zostac powiadomiony na pismie.
Art. 24. W razie braku zgody wymaganej wiekszosci włascicieli lokali zarzad lub zarzadca, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w
art. 18 ust. 1, moe adac rozstrzygniecia przez sad, który orzeknie majac na wzgledzie cel zamierzonej czynnosci oraz interesy wszystkich włascicieli. Sprawe sad
rozpoznaje w postepowaniu nieprocesowym.

Art. 25. 1. Własciciel lokalu moe zaskaryc uchwałe do sadu z powodu jej niezgodnosci z przepisami prawa lub z umowa włascicieli lokali albo jesli narusza ona zasady prawidłowego zarzadzania nieruchomoscia wspólna lub w inny sposób narusza jego interesy.
1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, moe byc wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjecia uchwały na zebraniu ogółu włascicieli albo od dnia powiadomienia wytaczajacego powództwo o tresci uchwały podjetej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
2. Zaskarona uchwała podlega wykonaniu, chyba e sad wstrzyma jej wykonanie do czasu zakonczenia sprawy.

Art. 26. 1. Jeeli zarzad nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiazków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, kady własciciel moe adac ustanowienia zarzadcy przymusowego przez sad, który okresli zakres jego uprawnien oraz nalene mu wynagrodzenie. Sad odwoła zarzadce, gdy
ustana przyczyny jego powołania.
2. Jeeli w terminie dwóch lat od dnia wyodrebnienia własnosci pierwszego lokalu w nieruchomosci, w której liczba lokali wyodrebnionych oraz niewyodrebnionych jest wieksza ni siedem, własciciele lokali nie dokonaja wyboru zarzadu ani nie powierza zarzadu nieruchomoscia wspólna w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, to ustanowienia zarzadcy przymusowego przez sad moe adac take dotychczasowy zarzadca nieruchomosci, który sprawował zarzad nieruchomoscia w dniu, w którym wyodrebniono własnosc pierwszego lokalu, i kontynuował zarzad ta nieruchomoscia przez okres co najmniej dwóch lat.

Art. 27. Kady własciciel lokalu ma prawo i obowiazek współdziałania w zarzadzie nieruchomoscia wspólna. Nie uchybia to jednak przepisom art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1.

Art. 28. Własciciel lokalu pełniacy obowiazki członka zarzadu moe adac od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadajacego uzasadnionemu nakładowi pracy.

Art. 29. 1. Zarzad lub zarzadca, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w art. 18 ust. 1, jest obowiazany prowadzic dla kadej nieruchomosci wspólnej, okreslona przez wspólnote mieszkaniowa, ewidencje pozaksiegowa kosztów zarzadu nieruchomoscia wspólna oraz zaliczek uiszczanych na
pokrycie tych kosztów, a take rozliczen z innych tytułów na rzecz nieruchomosci wspólnej.
1a. Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy.
1b. Zarzad lub zarzadca, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w art. 18 ust. 1, jest obowiazany sporzadzic protokół przejecia nieruchomosci i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i ksiaki obiektu budowlanego) w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, przechowywac
dokumentacje techniczna budynku oraz prowadzic i aktualizowac spis włascicieli lokali i przypadajacych im udziałów w nieruchomosci wspólnej.
1c. Zarzad lub zarzadca, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w art. 18 ust. 1, jest obowiazany do podjecia czynnosci zmierzajacych do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów zwiazanych z opracowaniem lub aktualizacja tej dokumentacji.
1d. Jeeli uchwała włascicieli lokali nie stanowi inaczej, koszty opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku obciaaja:
1) do czasu wyodrebnienia własnosci ostatniego lokalu - dotychczasowego własciciela nieruchomosci,
2) po wyodrebnieniu własnosci ostatniego lokalu - wszystkich włascicieli lokali w czesciach odpowiadajacych ich udziałom w nieruchomosci wspólnej.
1e. Zarzad lub zarzadca, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w art. 18 ust. 1, moe adac od włascicieli lokali okazania dokumentów potwierdzajacych prawo własnosci lokali.
2. Własciciele podejmuja uchwałe w przedmiocie udzielenia absolutorium zarzadowi lub zarzadcy, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w art. 18 ust. 1, z prowadzonej przez niego działalnosci.
3. Prawo kontroli działalnosci zarzadu słuy kademu włascicielowi lokalu.

Art. 30. 1. Zarzad lub zarzadca, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w art.
18 ust. 1, jest obowiazany:
1) dokonywac rozliczen przez rachunek bankowy,
2) składac włascicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalnosci,
3) zwoływac zebranie ogółu włascicieli co najmniej raz w roku, nie pózniej ni w pierwszym kwartale kadego roku.
1a. W wypadku gdy zarzad lub zarzadca, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w art. 18 ust. 1, nie zwoła zebrania ogółu włascicieli lokali w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zebranie coroczne moe zwołac kady z włascicieli.
2. Przedmiotem zebrania, o którym mowa w ust. 1, powinny byc w szczególnosci:
1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarzadu nieruchomoscia wspólna i opłat na pokrycie kosztów zarzadu,
2) ocena pracy zarzadu lub zarzadcy, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w art. 18 ust. 1,
3) sprawozdanie zarzadu i podjecie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.
Art. 31. Zebrania włascicieli:
a) moga byc take, w razie potrzeby, zwoływane przez zarzad lub zarzadce, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w art. 18 ust. 1,
b) zwoływane sa na wniosek włascicieli lokali dysponujacych co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomosci wspólnej przez zarzad lub zarzadce, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w art. 18 ust. 1.

Art. 32. 1. O zebraniu włascicieli zarzad lub zarzadca, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w art. 18 ust. 1, zawiadamia kadego własciciela lokalu na pismie przynajmniej na tydzien przed terminem zebrania.
2. W zawiadomieniu naley podac dzien, godzine, miejsce i porzadek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiazkach włascicieli lokali naley wskazac tresc tej zmiany.

Art. 32a. Jeeli grunt wchodzacy w skład nieruchomosci wspólnej nie spełnia wymogów przewidzianych dla działki budowlanej, uniemoliwiajac prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urzadzen z nimi zwiazanych, zarzad lub zarzadca, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w
art. 18 ust. 1, jest obowiazany przedstawic włascicielom lokali projekty uchwał w sprawie:
1) wyraenia zgody na nabycie przyległych nieruchomosci gruntowych umoliwiajacych spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych,
2) udzielenia zarzadowi lub zarzadcy, któremu zarzad nieruchomoscia wspólna powierzono w sposób okreslony w art. 18 ust. 1, pełnomocnictwa do wykonania odpowiednich, prawem przewidzianych, czynnosci zmierzajacych
do nabycia przyległych nieruchomosci gruntowych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Art. 33. W razie powierzenia zarzadu osobie fizycznej lub prawnej, w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1, w braku odmiennych postanowien umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe
Art. 34. (pominiety)
Art. 35. (pominiety)
Art. 36. (pominiety)
Art. 37. (pominiety)
Art. 38. (pominiety)

Art. 39. 1. Minister Sprawiedliwosci dostosuje do niniejszej ustawy rozporzadzenie z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 29, poz. 128).
2. Minister Sprawiedliwosci, w drodze rozporzadzenia, okresla tryb egzekucji z lokali stanowiacych odrebne nieruchomosci.

Art. 40. 1. Panstwowe lub komunalne jednostki organizacyjne, sprawujace na podstawie przepisów dotychczasowych zarzad nieruchomosciami wspólnymi, sa obowiazane zapewnic dla kadej z zarzadzanych nieruchomosci wspólnych ewidencje umoliwiajaca najpózniej od dnia 1 pazdziernika 1994 r. ustalenie kosztów i
przychodów dla kadej wspólnej nieruchomosci oraz powiadomic współwłascicieli, nie pózniej ni do dnia 30 listopada 1994 r., o zmianach, jakie wprowadza niniejsza ustawa co do sposobu zarzadzania nieruchomoscia wspólna oraz co do ponoszenia jego kosztów.
2. Do czasu uregulowania tych spraw przez włascicieli do zarzadu, o którym mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczace zarzadu zleconego przez włascicieli osobie fizycznej lub prawnej.

Art. 41. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 1995 r., z wyjatkiem przepisu art. 40 ust. 1, który wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia.
Czas
Ankieta
Brak zawartości dla tego panelu
Ostatnie Artykuły
Historia Wspólnoty M...
Regulaminu Porządku ...
Regulaminu Wspólnoty...
Ustawa o własności l...
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Pogoda
Wiadomości
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Wspólnota Mieszkaniowa Glazera 25 Copyright © 2006
Wspólnota Mieszkaniowa Glazera 25


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie