Strona internetowa Wspólnoty Mieszkaniowej Glazera 25 serwerze tnb.pl (ustaw w panelu admina)
Strona Główna Artykuły News UCHWAŁY WSPÓLNOTY ZEBRANIA WSPÓLNOTY Linki13. Lipiec 2020 11:47
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria
News
UCHWAŁY WSPÓLNOTY
ZEBRANIA WSPÓLNOTY
Kontakt

Linki
Dodaj link
Dodaj newsa
Dodaj artykuł
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 8
Najnowszy Użytkownik: Brandyml
Licznik Odwiedzin
Witamy
Witaj na stronie internetowej
Wspólnoty Mieszkaniowej Glazera 25

Teraz zaloguj się i przejdź do przeglądania strony
Strona jest bezpłatna

Wspólnota Mieszkaniowa Glazera 25 w Przemyślu została powołana do życia na mocy
Ustawy o własności lokali z dnia 24-06-1994 roku

Budynek obecnie istniejącej Wspólnoty został wybudowany w 1972 roku.

Jeżeli nie wiesz jak zrobić stronę - prosta strona krok po kroku
Możesz również przejrzeć dostępne materiały pomocnicze na stronie
www.Webmasterzy.org
Zakładanie własnej strony jest bardzo proste, wystarczy poświęcić około 20 minut aby zbudować stronę.
Zaloguj się i zbuduj swoją stronę forum lub bloga.
Regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
Nieruchomości położonej w Przemyślu, przy ul. Bpa Jakuba Glazera 25
obejmującej działkę Nr 716 księga wieczysta Nr .....
wprowadzony uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej
nr ................. z dnia .....................


Postanowienia ogólne.

§ 1
1. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości położonej w Przemyślu, przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 25 tworzy Wspólnotę Mieszkaniową, zwaną dalej Wspólnotą, o której mowa w art.6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /Dz. U Nr 80 poz. 803 z 2000 r./
2. Władzę uchwałodawczą we Wspólnocie stanowią właściciele lokali podejmujący decyzję przekraczające zwykły zarząd w trakcie zebrań ogółu właścicieli – rocznego lub
nadzwyczajnych.
3. Dokumentem poświadczającym prawo własności lokalu jest wypis z księgi wieczystej albo umowa notarialna kupna lokalu wraz z zaświadczeniem o złożeniu wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej.
4. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Wspólnoty Mieszkaniowej objętego jej zarządzaniem, zapewnienie bezpieczeństwa, czystości i ładu w budynku i jego otoczeniu

§ 2
Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.


§ 3
1. Udział właściciela lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej jest prawem
związanym z własnością lokalu.
2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do
użytku właścicieli lokali.


§ 4
1. Zarządzanie nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali i sprzedaży, zawartej w formie aktu notarialnego,zostało powierzone................
Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu ul. Kopernika 58
zwanym dalej Zarządcą.
2. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali, przyjęty przez dotychczasowych
Współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do kolejnego nabywcy lokalu.
3. Zmiana ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną, o którym mowa w ust. 1 § 4 niniejszego regulaminu, może nastąpić na podstawie uchwały Właścicieli lokali, zaprotokołowanej przez notariusza.§ 5
Wspólnota Mieszkaniowa Glazera 25 będzie posługiwała się obowiązującymi następującymi regulaminami:
1. Regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej
2. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania
.
3. Regulamin porządku domowegoPrawa i obowiązki właściciela.

§ 6
1. Wszystkim współwłaścicielom nieruchomości przysługują takie same uprawnienia. Odnosi się to również do ich obowiązków.
2. Współwłaściciel nieruchomości wspólnej ma prawo korzystania z niej w takim samym
zakresie, w jakim nie narusza to praw innych współwłaścicieli.
3. Współwłaściciele lokali są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej, regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań, regulaminu porządku domowego wprowadzonych uchwałami Wspólnoty. Nieprzestrzeganie w/w regulaminu będzie pociągało za sobą skutki prawne.

§ 7
1. Właściciel lokalu ma prawo do czerpania dochodów i innych pożytków z tego lokalu – z zastrzeżeniem, że lokal będzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dochody i inne pożytki z nieruchomości wspólnej przypadają współwłaścicielom
proporcjonalnie do ich udziałów. W pierwszej kolejności pożytki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania nieruchomości wspólnej.

§ 8
1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.
2. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:
a/ wydatki na remonty i bieżącą konserwację;
b/ opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, w części wspólnej, oraz domofony;
c/ ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali;
d/ wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
e/ wynagrodzenie zarządcy i ekwiwalent dla członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
3.Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnoty powstaje z zaliczek wnoszonych przez
właścicieli lokali.
Środki zgromadzone na funduszu remontowym mogą być wykorzystywane na podstawie
uchwały Wspólnoty, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 1 i 2 § 9 niniejszego
regulaminu.
4. Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy właściciele
uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Wspólnoty albo do kasy Zarządcy.
6. Wpłaty – w przypadku opłacania kwartalnie – należy dokonywać za bieżący kwartał z góry do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału.
7. Od zaległości w uiszczaniu opłat przekraczających 2 m-ce , o których mowa w ust. 4 § 8 niniejszego regulaminu, będą naliczane odsetki ustawowe.
8. W przypadku występowania zaległości z opłatami wynoszącymi więcej niż 6 miesięcy Zarządca lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej wystąpi do Sądu o wyegzekwowanie należności wraz z ustawowymi odsetkami. Skierowanie sprawy na drogę sądową przez Zarządcę musi być poprzedzone pismem do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
9. W przypadku podwyższenia przez dostawców cen za usługi oraz opłat wpływających na wysokość kosztów zarządu, opłata należna od właścicieli lokali ulegnie od dnia podwyżek proporcjonalnemu wzrostowi.
O każdej regulacji Zarządca powiadomi właścicieli lokali. Zawiadomienie staje się skuteczne jeżeli adresat nie odbierze korespondencji przesłanej pocztą.

§ 9
1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac przekraczających zakres bieżącej konserwacji, Zarządca lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej może samodzielnie podjąć decyzję o wykonaniu robót, których koszt nie przekroczy kwoty 3500 złoty i pokryciu z funduszu remontowego, z jednoczesnym powiadomieniem właścicieli lokali tworzących Wspólnotę na najbliższym zebraniu ogółu.
2. Zarządcy lub Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej przysługuje prawo zaspokajania z funduszu remontowego wszelkich ciążących na Wspólnocie, jak również na poszczególnych jej członkach, zobowiązań z tytułu wykonywania zarządu.
Nie zwalnia to Zarządcy z obowiązku dochodzenia w postępowaniu sądowym zapłaty tych należności, w celu uzupełnienia funduszu remontowego. Skierowanie sprawy na drogę sądową przez Zarządcę musi być poprzedzone pismem skierowanym do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. 3. Zarządca będzie przedstawiał koszty zarządu nieruchomością wspólną w następujący sposób:
a/ na rocznym zebraniu ogółu właścicieli
b/ Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za I półrocze danego roku do dnia 3 sierpnia
za stanem środków i kosztów na dzień 31 czerwca każdego roku.

§ 10
1. Na żądanie Zarządcy lub Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej właściciel lokalu jest zobowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, Ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej.
2. Na żądanie Zarządcy lub Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej właściciel lokalu jest zobowiązany zezwalać na wstęp do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli szczelności instalacji gazowej, przeprowadzeniu odczytu liczników wody (wodomierzy), podzielników kosztów centralnego ogrzewania i przeglądu instalacji elektrycznej.
3. W przypadku stwierdzenia nieszczelności w instalacji gazowej, w lokalu mieszkalnym, właściciel lub najemca jest zobowiązany do usunięcia tej awarii w terminie 7 dni od daty przeprowadzonej kontroli. a) odmówienie podpisania i nie przyjęcie protokołu sprawdzenia szczelności instalacji gazowej jest traktowane jako istnienie takiej nieszczelności i zapisane w protokole głównym. 4. Właściciel lokalu ma obowiązek podania Zarządcy i Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej swojego aktualnego adresu do korespondencji i numeru telefonu. Każda zmiana adresu i numeru telefonu musi być zgłoszona w terminie 14 dni. Właściciel, który nie powiadomił Zarządcy o zmianie miejsca pobytu lub adresu do korespondencji, ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie mogą wynikać z braku takiej informacji.
5. W sprawach dotyczących doręczeń korespondencji, zawiadomień o zmianach stawek opłat, rozliczeń kosztów zarządu nieruchomością wspólną, rozliczeń zaliczek za c.o., wodę mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu postępowania cywilnego.


Prawa i obowiązki Zarządcy.

§ 11
1. Zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – podejmuje decyzje samodzielnie lub w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej we
wszystkich czynnościach w zakresie zwykłego zarządu.
2. Do podjęcia przez Zarządcę lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca Zarządcy lub Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej pełnomocnictwa, w formie prawem przewidzianym.
3. Zarządca lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej może żądać rozstrzygnięcia przez sąd w przypadku braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali na podjęcie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, kierując się dobrem nieruchomości wspólnej oraz interesem wszystkich właścicieli.

§ 12
1. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
- ustalenie wynagrodzenia zarządcy nieruchomości
- przyjęcie rocznego planu gospodarczego
- ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu
- zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej
- udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej,
na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub
przebudowy i rozporządzaniem tym lokalem oraz zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu
- udzielenia zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej
- dokonanie podziału nieruchomości wspólnej
- nabycie nieruchomości
- wytoczenie powództwa przeciwko właścicielowi, który długotrwale zalega z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący bądź uporczywy przeciwko obowiązującemu porządku domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym
- określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez Zarządcę ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej
- ustalenie, w przypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub ich części, kosztów związanych zarówno do użytku poszczególnych właścicieli, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną
- udzielania pełnomocnictw Zarządcy lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej:
· do występowania przed sądami i organami egzekucyjnymi oraz udzielania pełnomocnictw · do otwarcia rachunku bankowego

2. Do czynności zwykłego zarządu należą wszystkie sprawy z zakresu zarządzania
nieruchomością wspólną nie zastrzeżone do kompetencji zebrań ogółu właścicieli, o których mowa w § 12 ust.1 niniejszego regulaminu

3. Częścią wspólną nieruchomości są;
a/ działka gruntu poza obrysem budynku - droga dojazdowa, drzewa, krzewy, trawniki
b/ klatki schodowe, korytarze, przejścia oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz budynku
c/ pomieszczenie gospodarcze
d/ fundamenty oraz inne elementy posadowienia budynku
e/ ściany konstrukcyjne wraz z tynkami zewnętrznymi i elementami architektonicznymi oraz tynkami wewnętrznymi w pomieszczeniach należących do nieruchomości wspólnej
f/ zewnętrze ściany balkonów i loggii – koszty konserwacji i remontów ich wnętrza obciążają indywidualnych ich użytkowników.
g/ ściany działowe z wyjątkiem ścian działowych usytuowanych wewnątrz lokali
h/ dach wraz z konstrukcja nośną, rynny obróbki blacharskie, ławy kominiarskie, włazy oraz drabiny
i/ stropy pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami,
j/ przewody kominowe /spalinowe i wentylacyjne/ wraz z kominami, bez kratek wentylacyjnych,
k/ instalacja centralnego ogrzewania - od pierwszego zaworu za wymiennikiem w węźle
cieplnym do zaworu termostatycznego lub indywidualnego ciepłomierza służącego do pomiaru ciepła w lokalu, a także instalacja w pomieszczeniach wspólnych, l/ instalacja gazowa – od głównego zaworu w budynku do zaworu przed gazomierzem,
ł/ instalacja elektryczna – od złącza do indywidualnych liczników na wejściu do lokalu, tzw. obwody administracyjne – instalacja elektryczna w pomieszczeniach wspólnych
wraz z urządzeniami oświetleniowymi umieszczonymi na zewnętrznych ścianach budynku
m/ instalacja wodociągowa, od pierwszego zaworu za wodomierzem głównym w budynku do indywidualnego wodomierza służącego do pomiaru wody zużytej w lokalu, a także instalacja w pomieszczeniach wspólnych
n/ instalacja centralnej ciepłej wody, od pierwszego zaworu za wymiennikiem w węźle cieplnym do indywidualnego wodomierza służącego do pomiaru wody zużytej w lokalu, a także instalacja w pomieszczeniach wspólnych
o/ instalacja kanalizacyjna, od pierwszej studzienki rewizyjnej, w tym piony, a także instalacja w pomieszczeniach wspólnych, podłączenia lokali w części znajdującej się poza tymi lokalami i syfony stropowe, z wyłączeniem odcinków służącym poszczególnym lokalom i znajdującym się w obrębie tych lokali, a także zewnętrzne i wewnętrzne rury spustowe
p/ instalacja odgromowa, instalacja monitoringu i instalacja domofonowa – bez urządzeń i osprzętu w lokalach

§ 13
W zakresie bieżącego administrowania nieruchomością do obowiązków Zarządcy należy w szczególności:
1. Podpisywanie w imieniu Wspólnoty umów na dostawę energii elektrycznej do części wspólnych budynku, wywozu nieczystości stałych, usług kominiarskich oraz innych koniecznych umów, które są niezbędne do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym
2. Dbanie o porządek i czystość pomieszczeń i urządzeń budynku służących
do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia
3. Ubezpieczenie budynku
4. Przestrzeganie prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów Budowlanych
art. 61, 62, 63 Ustawy Prawo Budowlane
5. Zapewnienie stałego dozoru konserwatorskiego w celu usuwania bieżących awarii urządzeń wodno -kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, oraz odśnieżania dachu płaskiego.
6. Rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej zgodnie z ustawą o własności lokali
7. Prowadzenie dla nieruchomości wspólnej odpowiedniej księgowości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
8. Dokonywanie rozliczeń finansowych poprzez rachunek bankowy oraz ze swojej działalności rocznego sprawozdania
9. Do występowania przed sądem i organami egzekucyjnymi, oraz do udzielania pełnomocnictw procesowych w sprawach dotyczących na rzecz i w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
10. Prowadzenie Ksiąg Obiektów Budowlanych. Księgi Obiektów Budowlanych pozostają w archiwum do końca istnienia budynku.
11. Wykonanie wymogów formalno-prawnych tj. numer NIP, numer REGON, założenie konta w banku, Zebrania WspólnotyZebrania Wspólnoty

§ 14
1. Zarządca lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej jest zobowiązany zwołać Zebranie Wspólnoty co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku
2. Przedmiotem corocznego Zebrania Wspólnoty powinny być w szczególności:
a/ uchwalenie corocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu
b/ ocena pracy Zarządcy i Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
c/ sprawozdanie Zarządcy i podjęcie uchwał w przedmiocie udzielania mu absolutorium
3. Jeśli Zarządca lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nie dotrzyma terminu, o którym mowa w § 14 ust. 1 coroczne zebranie może zwołać każdy z właścicieli 4. W razie potrzeby, zebrania Wspólnoty mogą być także zwoływane na wniosek Zarządcy, Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej lub 1/10 ogółu właścicieli, w okresie pomiędzy Zebraniami corocznymi
5. Organizacja zwoływanych zebrań spoczywa na Zarządcy lub Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej
6. O terminie i miejscu zebrania Zarządca powiadamia właścicieli najpóźniej 1 tydzień przed planowanym terminem zebrania; wraz z powiadomieniem przesyła proponowany porządek zebrania
7. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
Protokół podpisują: prowadzący zebranie i protokolant.
Załącznikami do protokołu są wszystkie dokumenty związane z Zebraniem – zawiadomienie o zebraniu, lista obecności i uchwały
8. Zebranie Wspólnoty uznaje się za uprawnione do podejmowania decyzji, w tym uchwał, jeśli uczestniczą w nim właściciele dysponujący więcej niż 50% udziałów
9. Uchwały są podejmowane na Zebraniu Wspólnoty, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarządcę – w przypadku braku quorum uchwała może być podjęta częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów
10. O terminach indywidualnego zbierania głosów Zarządca ma obowiązek zawiadomić
wszystkich właścicieli w sposób zwyczajowo przyjęty; zbieranie głosów powinno odbyć się najdalej w ciągu czternastu dni od daty odbycia zebrania
11. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zbieranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie, w terminie siedmiu dni 12.W sprawach nie przewidzianych w przyjętym porządku obrad nie można podjąć uchwały

§ 15
1. Wspólnota Mieszkaniowa posiada instalację domofonu. Cała instalacja do lokalu
mieszkalnego jest częścią wspólną.
2. Wspólnota Mieszkaniowa posiada zamontowany i działający monitoring wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku. Całość stanowi współwłasność w częściach wspólnych.
Żadna osoba – poza Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i konserwatorem z uprawnieniami – nie ma uprawnień do ingerowania w system monitoringu budynku.


§ 16
Mieszkańcom i wszystkim użytkownikom lokali zabrania się:
1. Niszczenia ścian wewnętrznych budynku, elewacji, muru lub pokrycia dachowego.
2. użytkowania instalacji kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania niezgodnie z ich przeznaczeniem.
3. dokonywania bez zgody odpowiedniego Organu Administracji Państwowej, Zarządcy lub Zarządu Wspólnoty wycinania otworów drzwiowych, przebudowy balkonów, zakładania krat w oknach, zabudowy części korytarza stanowiącej część wspólną nieruchomości.
4. przy wymianie drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego dokonywania powiększenia otworu drzwiowego powyżej 7 cm i naruszania konstrukcji ścian nośnych. Otwór drzwiowy posiada wymiar 200 cm x 80 cm. Po wymianie otwór drzwiowy nie może być większy od wymiaru 207 cm x 90 cm. Wymiar ten nie dotyczy drzwi wejściowych wykonanych w wyniku dokonanej za zgodą zabudowy części korytarza.
Doręczenia

§ 17
1. Zarządca lub Zarząd Wspólnoty dokonuje doręczeń pism, zawiadomień o podjętych uchwałach, zawiadomień o zaliczkach, rozliczeń centralnego ogrzewania i wody przez uprawnione osoby osobiście lub przez pocztę.
2. Doręczenia dokonuje się w mieszkaniu lub tam, gdzie się adresata zastanie. 3. Jeżeli został ustanowiony pełnomocnik, dokumenty wymienione w § 17 pkt 1 doręcza się pełnomocnikowi.
4. Właściciele i najemcy mają obowiązek zawiadomić Zarządcę lub Zarząd Wspólnoty
o każdej zmianie adresu do doręczeń.
5. W razie zaniedbania obowiązku wskazanego w § 17 pkt 4 doręczenia dokumentów wymienionych w § 17 pkt 1 pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny lub pozostawia się w aktach sprawy, że dokumenty zostały prawidłowo doręczone, chyba, że nowy adres jest Zarządcy lub Zarządowi Wspólnoty znany.
6. Jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć dokumenty wymienione w § 17 pkt 1 dorosłemu domownikowi, jeżeli te nie są przeciwnikami adresata i podjęły się oddania mu pisma.
7. W razie niemożności doręczenia dokumentów w sposób wskazany w § 17 pkt 1 i 2 przesyła się je przez pocztę. Niepobranie przesyłki z poczty skutkuje tym, że dokumenty zostały prawidłowo doręczone.
8. Odbierający dokumenty wymienione w § 17 pkt 1 potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem. Jeżeli tego nie może lub nie chce uczynić, doręczający sam oznacza datę doręczenia oraz przyczyny braku podpisu, a doręczenie ma skutek prawny jako prawidłowo doręczone.

Przepisy Końcowe

§ 18
1) Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada Wspólnota Mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości
2) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, przepisy kodeksu cywilnego, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
3) Właściciele lokali mieszkalnych w nieruchomości upoważniają Zarządcę i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do wprowadzania wszelkich zmian w Regulaminie Porządku Domowego oraz Regulaminie Wspólnoty Mieszkaniowej w celu dostosowania jego treści do obowiązującego prawa. Właściciele o zmianach wprowadzonych w regulaminie zostaną poinformowani na rocznym zebraniu ogółu właścicieli.
4) Regulamin obowiązuje wszystkich właścicieli lokali, najemców lokali mieszkalnych oraz użytkowników lokali.


Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą właścicieli podpisaną w drodze indywidualnego zbierania głosów.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Czas
Ankieta
Brak zawartości dla tego panelu
Ostatnie Artykuły
Historia Wspólnoty M...
Regulaminu Porządku ...
Regulaminu Wspólnoty...
Ustawa o własności l...
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Pogoda
Wiadomości
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Wspólnota Mieszkaniowa Glazera 25 Copyright © 2006
Wspólnota Mieszkaniowa Glazera 25


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie