Strona internetowa Wspólnoty Mieszkaniowej Glazera 25 serwerze tnb.pl (ustaw w panelu admina)
Strona Główna Artykuły News UCHWAŁY WSPÓLNOTY ZEBRANIA WSPÓLNOTY Linki13. Lipiec 2020 11:02
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria
News
UCHWAŁY WSPÓLNOTY
ZEBRANIA WSPÓLNOTY
Kontakt

Linki
Dodaj link
Dodaj newsa
Dodaj artykuł
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 8
Najnowszy Użytkownik: Brandyml
Licznik Odwiedzin
Witamy
Witaj na stronie internetowej
Wspólnoty Mieszkaniowej Glazera 25

Teraz zaloguj się i przejdź do przeglądania strony
Strona jest bezpłatna

Wspólnota Mieszkaniowa Glazera 25 w Przemyślu została powołana do życia na mocy
Ustawy o własności lokali z dnia 24-06-1994 roku

Budynek obecnie istniejącej Wspólnoty został wybudowany w 1972 roku.

Jeżeli nie wiesz jak zrobić stronę - prosta strona krok po kroku
Możesz również przejrzeć dostępne materiały pomocnicze na stronie
www.Webmasterzy.org
Zakładanie własnej strony jest bardzo proste, wystarczy poświęcić około 20 minut aby zbudować stronę.
Zaloguj się i zbuduj swoją stronę forum lub bloga.
Regulaminu Porządku Domowego
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
/UŻYTKOWANIA LOKALI I CZĘŚCI WSPOLNYCH NIERUCHOMOŚCI/
I FUNKCJONOWANIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
PRZY UL. Bpa JAKUBA GLAZERA 25 W PRZEMYŚLU.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1) Wspólnota Mieszkaniowa utworzona z mocy prawa przez właścicieli lokali w nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Bpa Jakuba Glazera 25 (dla której urządzono księgę wieczystą nr …............., prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych dla miasta Przemyśla) to także trwała wspólnota międzyludzka wszystkich mieszkańców , którą winny cechować pozytywne zasady współżycia, wzajemna życzliwość i kultura zachowań.
2) Wspólnota Mieszkaniowa działa na podstawie przepisów ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 903, z późn. zm.). Niniejszy regulamin reguluje kwestie nie ujęte lub niedostatecznie sprecyzowane w cyt. ustawie oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach
3) Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Wspólnoty Mieszkaniowej objętego jej zarządzaniem, zapewnienie czystości, ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu.
4) Do przestrzegania postanowień regulaminu obowiązani są wszyscy użytkownicy lokali mieszkalnych, użytkowych bez względu na tytuł prawny do tych lokali, czyli członkowie, najemcy, właściciele oraz osoby nie będące członkami Wspólnoty Mieszkaniowej lub nie mające tytułu prawnego do lokalu , a także osoby przebywające gościnnie.


II. UREGULOWANIA SZCZEGÓŁOWE

§ 2
1) Budynek i jego otoczenie oraz wszelkie urządzenia techniczne trwale z nim związane są wspólną własnością członków Wspólnoty Mieszkaniowej. Dbałość o należyte jego użytkowanie, jak również utrzymanie w stanie niepogorszonym jest obowiązkiem wszystkich współwłaścicieli.
2) Członek Wspólnoty, jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej ma prawo do korzystania z niej w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych współwłaścicieli.
3) Właściciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów meldunkowych i powiadamiać Zarządcę i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej o liczbie osób zamieszkujących lokal oraz powiadamiać o wszelkich zmianach dotyczących aktualizacji danych teleadresowych,
4) W przypadku nabycia lub sprzedaży lokalu (lub jego części) - właściciel obowiązany jest powiadomić o tym Zarządcę nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty dokonania transakcji oraz okazać umowę kupna-sprzedaży,

1. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do :
1) użytkowania lokalu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem , warunkami
technicznymi użytkowania i ochrony przeciwpożarowej, a także wymaganiami
ochrony środowiska,
2) dołożenia wszelkiej staranności w utrzymaniu wymaganego stanu technicznego
pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania,
3) usuwania skutków uszkodzeń pomieszczeń wspólnych lub urządzeń spowodowanych przez siebie lub osoby od niego zależne
4) utrzymywania porządku i czystości na klatce schodowej i w pomieszczeniach
wspólnego użytkowania,
5) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie podczas konserwacji i napraw instalacji gazowych i elektrycznych lokalu,
6) wywożenia we własnym zakresie lub w sposób uzgodniony z Administracją gruzu
i odpadów powstałych w wyniku remontu mieszkania.
7) składowania usuniętych mebli i przedmiotów domowych wyłącznie w miejscach
i czasie określonym przez Administrację Osiedla lub Urząd Miasta.

III. Cisza nocna
1) W obrębie budynku i na terenie posesji należy ograniczać zbędne hałasy ( TV, radia, magnetofony, silniki samochodowe).
2) Mieszkańcy obowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach
od godziny 22-ej do godziny 6.30.
Cisza nocna w dniu 31 grudnia na 1 stycznia obowiązuje od godziny 3.00 do 7.00


IV ZASADY PORZĄDKOWO – TECHNICZNE

1) Lokale mogą być używane wyłącznie zgodnie ze swym przeznaczeniem. Zmiana
sposobu użytkowania wymaga zgody Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażonej w formie
uchwały, dodatkowo właściciel lokalu winien uzyskać zezwolenia przewidziane prawem
budowlanym.
2) Właściciele lokali zobowiązani są do ich należytej konserwacji oraz do dokonywania w nich bieżących remontów we własnym zakresie, nie naruszając przy tym ogólnej substancji budynku i nie powodując zagrożeń pozostałych współwłaścicieli.
3) Właściciele są zobowiązani do umożliwienia wstępu Zarządcy i ekipom technicznym do lokali, w celu sprawdzenia stanu urządzeń i przeprowadzenia doraźnych napraw.
4) Niedozwolone są samowolne zmiany kolorystyki zewnętrznej budynku, między innymi balkonów i stolarki budowlanej. Niedozwolone jest powiększanie otworów drzwiowych do lokali mieszkalnych i ingerowanie w ściany nośne konstrukcji budynku.
5) Niedozwolone jest samowolne wchodzenie na dach.
6) W imię dbałości o ogólne koszty utrzymania nie należy pozostawiać zbędnego oświetlenia klatek schodowych i piwnic. Zauważone w tym względzie usterki należy niezwłocznie zgłaszać Zarządcy lub konserwatorowi.
7) Niedozwolone jest zastawianie klatek schodowych i korytarzy dużymi przedmiotami utrudniającymi korzystanie z tych pomieszczeń przez innych użytkowników
8) Niedozwolone jest wystawianie worków ze śmieciami na klatce schodowej na dłużej niż 1 godzina
9) Zabroniona jest ingerencja w kanały wentylacyjne obiektu bez uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej oraz zgody Zarządcy.
10) Niedozwolone jest umieszczanie szyldów oraz tabliczek informacyjnych na ścianach obiektu bez uzyskania pisemnej zgody Zarządcy lub Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
11) Zabrania się przewożenia materiałów budowlanych w windzie.
12) Zabrania się ingerowania w instalację domofonu oraz monitoringu znajdującą się w budynku.

V Mieszkańcom i wszystkim użytkownikom lokali zabrania się:
1) przechowywania w piwnicach, na balkonach i loggiach materiałów cuchnących i łatwopalnych,
2) przechowywania przedmiotów i rzeczy na korytarzach i w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania,
3) gromadzenia w mieszkaniach, piwnicach i pomieszczeniach wspólnych makulatury, złomu i rzeczy pochodzących ze śmietników,
4) gromadzenia na balkonach i loggiach rzeczy oszpecających wygląd budynku,
5) niszczenia ścian wewnętrznych budynku, elewacji, muru lub pokrycia dachowego
6) umieszczania skrzynek i donic kwiatowych na zewnętrznych parapetach okien .
7) Skrzynki na kwiaty, doniczki itp. umieszczane na oknach i balkonach , powinny być należycie zabezpieczane przed wypadnięciem. Podlewanie kwiatów powinno
odbywać się do godz. 7.00, w taki sposób , aby woda nie przeciekała na niższe kondygnacje.
8) Zabrania się rozpalać na balkonach grill i rożen.
9) Wyrzucania przez okna przedmiotów, śmieci i niedopałków papierosów,
Szkody wynikłe w następstwie nieprzestrzegania zakazów określonych w pkt. 5, 6,7 i 8 mogą być dochodzone w oparciu o przepis art. 433 Kodeksu Cywilnego
10) trzepania przez otwarte okna i na balkonach chodników i dywanów. Trzepanie dywanów i chodników dozwolone jest tylko w miejscu do tego przeznaczonym w godz. od 8.00 do 20.00
11) użytkowania instalacji kanalizacyjnej niezgodnie z ich przeznaczeniem
12) gromadzenia się dzieci i młodzieży na klatce schodowej powodując utrudnienia dla mieszkańców,
13) spożywania alkoholu i palenia tytoniu na klatkach schodowych, w piwnicach,
kabinie windy i innych pomieszczeniach ogólnego użytku,
14) wykonywania wszelkich prac zakłócających spokój mieszkańcom w niedzielę i święta, a także w dni powszednie od godz. 20.30 do 8.00 rano,
15) trzymania na balkonach zwierząt powodujących zakłócanie spokoju oraz zabrudzanie elewacji, parapetów okien i balkonów innych mieszkańców,
16) dokarmiania ptaków w pobliżu budynków mieszkalnych i na balkonach, powodującego przyzwyczajanie ich do przesiadywania na budynkach,
17) obciążania instalacji elektrycznej w swojej piwnicy żarówkami o mocy większej od 60 W oraz podłączania lodówek, zamrażarek, pralek, grzejników elektrycznych i elektronarzędzi,
18) dokonywania bez zgody odpowiedniego Organu Administracji Państwowej, Zarządcy lub Zarządu Wspólnoty zmian w obrębie wycinania otworów drzwiowych, przebudowy balkonów, zakładania krat w oknach, zabudowy części korytarza stanowiącą część wspólną nieruchomości.
a) przy wymianie drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego dokonywania powiększenia otworu drzwiowego powyżej 7 cm i naruszania konstrukcji ścian nośnych. Otwór drzwiowy posiada wymiar 200 cm x 80 cm. Po wymianie otwór drzwiowy nie może być większy od wymiaru 207 cm x 90 cm. Wymiar ten nie dotyczy drzwi wejściowych wykonanych w wyniku dokonanej za zgodą zabudowy części korytarza.
19) Sprzątanie klatki schodowej oraz innych pomieszczeń ogólnego użytku odbywa się według ustalonego przez Zarządcę porządku, co nie zwalnia ich użytkowników od obowiązku utrzymania czystości również we własnym zakresie, szczególnie na korytarzu koło lokalu mieszkalnego.
20) Właściciel lub lokator, który dokonał zanieczyszczenia – bez względu na rodzaj zanieczyszczenia – klatki schodowej ma obowiązek wykonać sprzątanie klatki schodowej we własnym zakresie w dniu powstania zanieczyszczenia. W przypadku, gdy właściciel lub lokator nie usunie zanieczyszczenia prace zostaną zlecone osobie drugiej a właściciel lub lokator zostanie obciążony rachunkiem za wykonane prace.


VI TRZYMANIE ZWIERZĄT I PSÓW.

Od właścicieli psów i zwierząt domowych wymaga się przestrzeganie
następujących zasad:
1) trzymanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt nie może zagrażać zdrowiu mieszkańców i nie zakłócać im spokoju. Właściciele tych zwierząt winni
zagwarantować im odpowiednią opiekę i przestrzegać wymogów sanitarno-porządkowych,
2) w przypadku uciążliwego dla mieszkańców zachowania zwierząt w mieszkaniu lub
otoczeniu, na wniosek większości mieszkańców danej klatki (budynku) ,Zarządca lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej jest zobowiązana w trybie administracyjnym do spowodowania ich usunięcia .
3) psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu. Zabrania się wyprowadzania psów do piaskownic, na place zabaw, boiska sportowe i tereny zielone przylegające bezpośrednio do budynków mieszkalnych,
4) wyprowadzający psy mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez nie w budynku i jego otoczeniu,
5) właściciele psów są zobowiązani do ich szczepienia, rejestracji w odpowiednich urzędach i dokonywania obowiązujących opłat.
6) właściciele zwierząt domowych obowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
przepisów i zasad postępowania w razie wystąpienia choroby zwierzęcia.
O każdym przypadku choroby zakaźnej lub jej podejrzeniu należy niezwłocznie
zawiadomić właściwą Stację Sanitarno- Epidemiologiczną , Administrację i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.
7) właściciele zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez nie w budynku i w jego otoczeniu.
8) na terenie budynku, hodowla zwierząt i ptaków jest zabroniona.

VII ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1) Wszyscy współwłaściciele i użytkownicy winni pamiętać o przestrzeganiu wymogów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zabronione jest samowolne przerabianie instalacji i bezpieczników we wszystkich szafkach energetycznych.
2) W mieszkaniach i piwnicach oraz komórkach gospodarczych nie wolno przechowywać żadnych płynów i innych materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
3) Dzieci w wieku do 12 lat nie mogą samodzielnie przebywać w windzie i ją użytkować,
4) Nie należy wpuszczać na posesję osób obcych , udających się do innych lokali.
5) Używanie w piwnicy wszelkich elektronarzędzi , należy zgłosić Zarządcy lub Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej.
6) Wszelkie awarie i zagrożenia należy niezwłocznie zgłaszać Zarządcy lub Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej, a w nagłych przypadkach alarmować służby publiczne.

VIII OCHRONA ZIELENI
1) Dbałość o estetykę i ekologię otoczenia jest obowiązkiem wszystkich mieszkańców i użytkowników nieruchomości.
2) Właściciele psów powinni zadbać, aby zwierzęta nie niszczyły zieleni i nie zanieczyszczały trawników.
3) Sadzenie drzew i krzewów może odbywać się tylko zgodnie z ustalonym planem urządzenia zieleni i za zgodą Konserwatora Zabytków.
4) Zabrania się najeżdżania samochodami na trawniki i krawężniki oraz jakiegokolwiek niszczenia zieleni


IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego, jak również do rozwiązania umowy najmu.
2) Jeżeli lokal mieszkalny lub lokal o innym, przeznaczeniu stanowi odrębną własność, a osoby korzystające z lokalu wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czynią korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarządca, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie art. 16 ustawy o własności lokali ma prawo wystąpić do sądu z żądaniem o sprzedaż tego lokalu w drodze licytacji i przeprowadzić egzekucję.
Właścicielowi, którego lokal został sprzedany nie przysługuje prawo do lokalu zastępczego.
3) Właściciele lokali mieszkalnych w nieruchomości upoważniają Zarządcę i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do wprowadzania wszelkich zmian w Regulaminie Porządku Domowego w celu dostosowania jego treści do obowiązującego prawa.
4) Regulamin wchodzi w życie w ciągu 30 dni od daty podjęcia przez współwłaścicieli Uchwały
5) Regulamin obowiązuje wszystkich właścicieli lokali, najemców lokali mieszkalnych oraz użytkowników lokali wymienionych w § 1 ust 4.


Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą właścicieli podpisaną w drodze indywidualnego zbierania głosów.
Komentarze
markzelezny dnia 05. listopad 2014 14:17
Dokładnie, proszę sprzątać po swoich pociechach!
--
Katowice, firmy budowlane i remontowe
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Czas
Ankieta
Brak zawartości dla tego panelu
Ostatnie Artykuły
Historia Wspólnoty M...
Regulaminu Porządku ...
Regulaminu Wspólnoty...
Ustawa o własności l...
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Pogoda
Wiadomości
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Wspólnota Mieszkaniowa Glazera 25 Copyright © 2006
Wspólnota Mieszkaniowa Glazera 25


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie